Više

  Natječaji

  Javni poziv Grada Vodica

  GRAD VODICE UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE   KLASA:   940-01/15-01/02 URBROJ:  2182/04-05/03-15-02 Vodice, 25. rujna 2015. godine   Na temelju članka 131. –...

  Natječaj za zapošljavanje JU ‘Športski objekti Šibenik’

  Temeljem čl. 22. Statuta i čl. 9. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta,Javna ustanova „Športski objekti Šibenik“ Šibenik, Miminac...

  Obavijest o priznanjima Grada Šibenika

  REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA G R A D   Š I B E N I K                    Gradsko vijeće   KLASA: 061-01/15-01/01 URBROJ: 2182/01-02/1-15-1 Šibenik,  23....

  Javna rasprava Grada Vodica

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (N.N., br. 153/13)-u daljnjem tekstu: Zakon, Odluke o izradi III....

  Javni poziv ceste Jadrija

  G R A D   Š I B E N I K Gradonačelnik KLASA: 340-01/14-01/63 UR.BROJ:2182/08-07/1-14-01 U Šibeniku, 02. svibnja 2014. godine   Na temelju Zakona o cestama (NN:84/11,22/13,54/13 i 148/13),...

  Natječaj o davanju u zakup poslovnog prostora u Prvić Luci

  GRAD VODICE URED GRADONAČELNIKA Klasa: 372-03/14-01/05 Ur.br.: 2182/04-04/01-14-3 Vodice, 16. travnja 2014.g. Na temelju Zaključka Gradonačelnica, Klasa: 372-03/14-01/05, Ur.br.: 2182/04-04/01-14-1 od  11. 04. 2014.g., Gradonačelnica Grada Vodica 16. travnja...

  Natječaj Gradskog parkinga

  GRADSKI PARKING d.o.o. Draga 14 22 000 ŠIBENIK   Broj: 10/01-14 Šibenik, 31. ožujka 2014. godine               Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine",...

  Poziv Šibensko-kninske županije

  Suglasno članku 11. Odluke o nagradama i priznanjima Šibensko-kninske županije («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/00, 12/00 i 12/09), Odbor za nagrade i priznanja...

  Poziv na predavanje Općine Rogoznica

  Općina Rogoznica u suradnji s MetaConsulting-om, obrtom za poslovne usluge, Split, Vas poziva na informativno-edukativno predavanje na temu: MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA RAZVOJNIH PROJEKATA  Predavanje je namijenjeno pravnim...

  Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Šibeniku

  1Na  temelju članka 46. Statuta grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/10), i članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne...

  Natječaj za zakup šanka u dvorani ‘Baldekin’

  Temeljem čl. 22. Statuta i te odlukom Upravnog vijeća Ustanove na 8.sjednici U.V., Javna ustanova „Športski objekti Šibenik“ – Šibenik, Miminac 15, Šibenik raspisuje  Natječaj za...

  Javni poziv Općine Rogoznica

  Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“, br. 84/11), te Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa: 932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28...

  Natječaji

  Impol – TLM dijeli studentske stipendije za studiranje u Ljubljani. Provjerite koji su uvjeti

  Impol – TLM objavio je natječaj za dodjelu tri stipendije za studente koji će u akademskoj godini 2017./2018. studirati...

  Javni poziv Grada Vodica

  GRAD VODICE UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE   KLASA:   940-01/15-01/02 URBROJ:  2182/04-05/03-15-02 Vodice, 25. rujna 2015. godine   Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine,...

  Natječaj za zapošljavanje JU ‘Športski objekti Šibenik’

  Temeljem čl. 22. Statuta i čl. 9. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta,Javna ustanova „Športski objekti Šibenik“ Šibenik, Miminac 15,Šibenik raspisuje                                                             NATJEČAJ                                    za zapošljavanje za...

  Obavijest o priznanjima Grada Šibenika

  REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA G R A D   Š I B E N I K                    Gradsko vijeće   KLASA: 061-01/15-01/01 URBROJ: 2182/01-02/1-15-1 Šibenik,  23. lipnja 2015.   O B A V I...

  Javna rasprava Grada Vodica

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (N.N., br. 153/13)-u daljnjem tekstu: Zakon, Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja...

  Javni poziv Grada Skradina

  REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA GRAD SKRADIN Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz Skradin, 22. srpnja 2015. O B A V I J E S T...

  Javni natječaj HEP-a

  HEP – HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37, HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA ŠIBENIK, na temelju suglasnosti broj E-2840/15/MČ/IG raspisuje JAVNI...

  Javni poziv Piaggo Hrvatske svim pravnim subjektima u županiji

  Piaggio Hrvatska d.o.o. dio je Piaggio Grupe koja je vodeći europski proizvođač dvokotača te zastupa Piaggio Grupu na području Republike Hrvatske. Uvoznik smo i...

  Javna rasprava UPU-a zone Medine Općine Rogoznica

  Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13), a u vezi članka...

  Javni poziv Općine Tribunj

  Klasa: UP/I-350-05/15-01/15 Ur broj: 2182/1-16-15-2 Šibenik, 17.03.2015. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije, na temelju odredbe članka 142.st.1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“,...

  Javni natječaj Grada Skradina

  Na temelju Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina, klasa: 372-03/15-01/5, urbroj: 2182/03-01-15-1, donesenog od Gradonačelnika dana 19. ožujka 2015.,...

  Javni poziv Općine Murter 2

  Upravni odjel za    prostorno  uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije   temeljem članka 111. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( “ Narodne novine “ , broj...

  Javni poziv Općine Murter

  Upravni odjel za   prostorno  uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije  temeljem članka 111. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( “ Narodne novine “ ,...

  Javni poziv Grada Vodica

  Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama...

  Objava javne rasprave Općine Rogoznica

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/14-20/2, Urbroj: 2182/12-02/14-24, od 12. siječnja...