Javna rasprava Grada Vodica

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (N.N., br. 153/13)-u daljnjem tekstu: Zakon, Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 5/15) i Zaključka Gradonačelnice Grada Vodica od 31. srpnja 2015.g., KLASA: 350-0215-01/26, URBROJ: 2182/04-04/02-15-13, Gradonačelnica Grada Vodica, dana 31. srpnja 2015. godine objavljuje:

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VODICA

1. O Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodica provest će se javna rasprava, na temelju odredbe članka 96. Zakona.

2. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodica za javnu raspravu (dalje u tekstu: prijedlog Plana) bit će stavljen na javni uvid u Sali za sastanke Grada Vodica, Ive Čače 8 (prizemlje), svakog radnog dana od 08:00 – 13:00 sati., u razdoblju od 12. kolovoza do 19. kolovoza 2015. godine.
3. Javno izlaganje Prijedloga Plana održat će se dana 17. kolovoza 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 12,00 sati u Sali za sastanke Grada Vodica, Ive Čače 8.
Prilikom javnog izlaganja, nositelj izrade i predstavnici stručnog izrađivača dat će prikaz postupka izrade odnosno rješenja prijedloga Plana, nakon čega će odgovarati na pitanja nazočnih sudionika javne rasprave.

4. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana se dostavljaju do dana zaključivanja javnog uvida 19. kolovoza 2015. godine, na adresu: Grad Vodica, Upravni odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, Ive Čače 8, 22211 Vodice.

5. Nadležno javno-pravno tijelo, odnosno tijelo ili osoba određena posebnim propisom, koje je dalo zahtjev za izradu III. Izmjena i dopuna PPUG Vodica iz područja svog djelokruga, dostavlja pisano očitovanje na prijedlog Plana, a ako u roku određenom točkom 4. ove Objave ne dostavi pisano očitovanje, smatrat će se da nema primjedbi.

6. Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi iz ove Objave na način da: – imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana sukladno točki 2. ove Objave, – postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja odgovaraju nositelj izrade, odnosno stručni izrađivač, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave, – mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz izloženi Prijedlog Plana na mjestu javnog uvida, – daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, – upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku iz točke 4. ove Objave, Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku iz točke 4. ove Objave i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 350-0215-01/26
URBROJ: 2182/04-04/02-15-14
Vodice, 31. srpnja 2015.

Gradonačelnica
Branka Juričev Martinčev, dipl. oec., v.r.

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.