Prijedlog pred vijećnicima

Drugim rebalansom šibenski proračun ukupno pada za devetinu

FOTO: Arhiva ŠIBaj TV-a
Pratite nas i na društvenim mrežama:

Proračun Grada Šibenika za ovu godinu, koji je u prvoj varijanti usvojen u iznosu od 452 milijuna kuna, nakon drugog rebalansa planira se ukupno umanjiti za 50 milijuna kuna ili oko 11 posto.

Drugim rebalansom proračuna predlaže se smanjenje prihoda poslovanja za 32.310.000 kuna, smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 6.790.000 kuna, te povećanje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 1.450.000 kuna.

Najznačajnije smanjenje u strukturi prihoda poslovanja u odnosu na početni plan bilježe pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, pomoći od izvanproračunskih korisnika, komunalni doprinosi i naknade, donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te porezi na imovinu.

Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se ukupno za 1.450.000 kuna, od čega se 950.000 kuna odnosi na povrat preostalog dijela zajma danog društvu TEF u 2020. godini. Grad Šibenik je, naime, u 2021. godini postupio po Ugovoru o zajmu i sporazumu radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva na način da se u zemljišne knjige upiše prijenos prava vlasništva nekretnine površine 97 kvadrata u vlasništvu poduzeća TEF.

Program socijalne pomoći Grada Šibenika rebalansom se ‘podebljava’ za 186 tisuća kuna te raste na 3.375.000 kuna, a sredstva za osnovno školstvo povećavaju se za skoro dva milijuna kuna.


Pratite nas i na društvenim mrežama: