Vijeće im sa sedam spalo na tri člana

U godini bez izbora Borajcima ipak u veljači stižu glasački listićiFoto: Google map
Pratite nas i na društvenim mrežama:

U godini bez ikakvih izbora dio članova Mjesnog odbora Boraje potrudio se svojim sumještanima ipak omugućiti mini festival demokracije. Naime nakon što su čak četiri izabrana člana vijeća tog MO-a, konstituiranog 29. svibnja 2019. godine, podnijeli ostavke, Gradsko vijeće Šibenika raspustilo je to tijelo mjesne samouprave.

Vijeće MO Boraje broji ukupno sedam članova tako da samo tri preostala člana više nije u mogućnosti obavljati povjerene mu poslove. Odlukom Gradskog vijeća Šibenika novi izbori za članove Vijeća MO Boraja raspisani su za nedjelju, 20. veljače ove godine.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Grada Šibenika i odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine. Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je Vijeću mjesnog odbora.


Pratite nas i na društvenim mrežama: